Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - www.provasizahradu.cz

se sídlem č. p. 152, 763 23 Horní Lhota

IČO: 03001806

DIČ: CZ8352184115

zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína pod č. j. MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.provasizahradu.cz - (jako prodávající)

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupující / podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami. Při tvorbě objednávky musí do objednávkového formuláře vždy uvést obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH (zadává se do poznámky v posledním kroku objednávky, před jejím odesláním). Pokud tyto údaje nejsou uvedeny, je objednávka zpracovávaná jako objednávka kde je kupující / spotřebitel. 

Při tvorbě objednávky je nutné vždy zadat kromě výše uvedených údajů také telefon, emailové či faxové spojení, vybrat zboží, množství, případně požadovaný termín dodání. Před odesláním objednávkového formuláře je nutné souhlasit s obchodními podmínkami prodávající. Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávající po jejich písemném schválení prodávající. Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávající, není prodávající povinná dodat objednané zboží, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávající je prodávající povinná oznámit kupujícímu. 

Jakákoliv prezentace zboží prodávající je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávající. Komunikace mezi kupujícím a prodávající může probíhat také elektronicky. 

V případě dalšího prodeje zboží je toto možné prodávat pouze v původním originálním obalu výrobce a pouze na území České republiky.

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které jsou prezentovány v tomto internetovém obchodě.

Prodávající upozorňuje kupující, (s odkazem na § 1837 písm. e), zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník – ustanovení o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze), že zboží charakteru živých organismů - bioagens, vzhledem ke své povaze zboží podléhající rychlé zkáze, které bude prodáno a dodáno na základě uzavřené smlouvy, není možné vrátit / odstoupit od smlouvy

1. úvodní ustanovení
2. uživatelský účet - ZRUŠENO od 25. 5. 2018
3. uzavření kupní smlouvy
4. cena zboží a platební podmínky
5. odstoupení od kupní smlouvy
6. nepřevzetí zboží kupujícím
7. přeprava, dodání, převzetí zboží, reklamace a vady při dodání
8. práva z vadného plnění
9. další práva a povinnosti smluvních stran
10. řešení sporů
11. ochrana osobních údajů a autorská práva
12. zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
13. doručování
14. zvláštní pravidla pro předobjednávky
15. závěrečná ustanovení


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 01. 2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.


Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 27. týden zbývá:
01
h
:
45
m
:
18
s